Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва затверджено - страница 38


76. Роботи по розвантаженню, складуванню і зберіганню зернових та олійних культур, висівок, макухи і шротів насипом і в затареному вигляді.

77. Роботи по оксидації зневоднених мастил при виробництві оліфи і лаків.

78. Робота вогневих обслуг з протиградовими виробами, пороховими зарядами і пусковими установками метеоракет, транспортування противоградових виробів та метеоракет на вогневі і стартові позиції.

79. Випробувальні роботи.

80. Пожежно-технічне обстеження об'єктів з підвищеною пожежною, вибуховою та радіаційною небезпекою.

81. Монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації.

Додаток 7

П Е Р Е Л І К

посад посадових осіб, які зобов'язані

проходити попередню і періодичну перевірку

знань з охорони праці

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці 11.10.93 N94

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.10.93 N154

Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці, складений відповідно до Закону України Про охорону праці і постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 р. N 64 Про заходи щодо виконання Закону України Про охорону праці.

Перелік посад, для яких необхідні навчання і перевірка знань з охорони праці посадових осіб до виконання ними своїх обов'язків, а також періодично, один раз на три роки, поширюється на всі підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності.

1. Підприємства, установи і організації, науково-виробничі та виробничі об'єднання

1.1. Керівники, заступники керівників, головні спеціалісти підприємств, установ, організацій, науково-виробничих та виробничих об'єднань; керівники, заступники  керівників та спеціалісти їх структурних підрозділів, які безпосередньо пов'язані з проведенням робіт на виробничих дільницях, а також здійснюють контроль за тех-

нічним станом машин, механізмів, будинків і споруд, проведенням технологічних процесів.

1.2. Керівники та спеціалісти науково-дослідних, конструкторських, проектних та технологічних відділів, які займаються проведенням експертизи проектно-конструкторської документації, на яку поширюються вимоги нормативних документів з охорони праці, а також ті, котрі виконують розробки з питань охорони праці.

1.3. Керівники і спеціалісти відділів експлуатації і капітального будівництва, виробничо-технічних відділів, енергомеханічної, пиловентиляційної, геологічної, маркшейдерської та технологічної служб, інші посадові особи, які проводять інструктажі з охорони праці для підлеглих працівників, безпосередньо відповідають за пожежну безпеку, безаварійну експлуатацію об'єктів.

1.4. Керівники і спеціалісти: аварійно-рятувальних частин, підприємств, організацій та їх структурних підрозділів, які виконують бурильно-вибухові, геолого-розвідувальні та гірничі роботи;

управлінь газового господарства; нафтогазодобувних промислів; ремонтних, пуско-налагоджувальних, будівельно-реставраційних, художньо-виробничих організацій.

1.5. Керівники та спеціалісти, які здійснюють сертифікацію продукції та технологічних процесів з питань охорони праці.

1.6. Керівники, головні технічні спеціалісти охоронних підприємств.

1.7. Керівники та спеціалісти служб охорони праці.

 2. Навчально-виховні заклади, науково-дослідні та проектно-конструкторські установи

2.1. Керівники, заступники керівників навчально-виховних закладів, науково-дослідних, проектно-конструкторських установ, на яких покладена відповідальність за організацію охорони праці.

2.2. Керівники, заступники керівників та спеціалісти структурних підрозділів (цехів, відділів, дільниць тощо), які безпосередньо займаються розробкою технологічних процесів, проектно-конструкторської документації, відповідають за організацію виробництва, технічний стан устаткування, машин та механізмів.

2.3. Майстри виробничого навчання, керівники виробничої практики, наставники, вихователі та інші посадові особи, які викладають організацію виробництва, технологію робіт, експлуатацію обладнання, проводять інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності з учнівською молоддю і вихованцями.

2.4. Керівники та спеціалісти служб охорони праці.

3. Міністерства, державні комітети, концерни, корпорації, та інші об'єднання підприємств, створених за галузевим  принципом*)

3.1. Перші заступники та заступники міністрів, голів державних комітетів, керівників концернів, корпорацій та інших об'єднань підприємств, створених за галузевим принципом, функціональні обов'язки яких пов'язані з організацією виробництва.

3.2. Керівники, заступники керівників, спеціалісти виробничо-технічних структурних підрозділів та служб охорони праці.

*) Під концернами, корпораціями та іншими об'єднаннями під приємств, створених за галузевим принципом, маються на увазі:

Департамент авіаційного транспорту України, Департамент морського та річкового флоту Міністерства транспорту України,  Українська державна корпорація автомобільного транспорту, Українська кооперативно-державна корпорація по агропромисловому будівництву, Центральна спілка споживчих товариств України, Українська державна будівельна корпорація, Українська  державна корпорація промисловості будівельних матеріалів, Український державний концерн місцевої промисловості, Українська державна корпорація по виконанню монтажних і спеціальних  будівельних робіт, Український союз об'єднань підприємств і організацій побутового обслуговування населення та інші  об'єднання.

4. Місцеві державні адміністрації і Ради народних  депутатів

4.1. Заступники керівників місцевих державних адміністрацій і виконкомів Рад народних депутатів, на яких покладена відповідальність за організацію виробництва.

4.2. Керівники і спеціалісти виробничо-технічних структурних підрозділів та підрозділів, які виконують обов'язки, пов'язані з охороною праці.

Додаток 8

Колірна гама, допустима кількість кольору та допустимий

колірний контраст у залежності від категорій робіт,

характеру освітлення і санітарно-гігієнічних умов

у виробничих приміщеннях

Характеристика виробничих приміщень

Колірна гама

Допустимий колірний контраст поміж основними поверхнями інтер'єру

Допустима кількість кольору основних поверхонь інтер'єру

1

2

3

4
I. За категоріями робіт:

Легкі роботи

Довільна

Довільний

Середня

Роботи середньої важкості

Тепла

Середній

Те ж

Важкі роботи

Довільна

Малий

- " -

Нагляд за виробничими процесами з періодичним перебуванням у виробничих приміщеннях

Довільна

Довільний

Довільна

II. За ступенем точності робіт:

Роботи особливо точні та високої точності (I-й, II-й розряд)
Малий
Роботи точні та малої точності (III-й, IV-й розряд)
Довільний
Начорні роботи
Те ж
III. За умовами освітлення:

При природному освітленні:

а) північніше 45 град.

північної широти:

в разі спрямування світлових отворів:


- на північ і схід

Тепла

Середній

Середня

- на південь і захід

Довільна

Те ж

Те ж

- за наявності ліхтарів та інших улаштувань верхнього освітлення

Довільна

Малий

Мала

б) південніше 45 град.

північної широти:

- за довільного спрямування світлових отворів

овільна

Середній

Мала

- за наявеості ліхтарів та інших улаштувань верхнього освітлення

Довільна

Малий

Мала

- без природнього освітлення

Тепла

Середній

Мала

IV. За санітарно-гігієнічними умовами:

Тепловиділення

а) значні / з надлишками явного тепла понад 20 ккал/м.куб.год/

Холодна

Середній

Мала

б) незначні /з надлишками явного тепла менше, ніж 20 ккал/м.куб.год/

Довільна

Великий

Середня

Виділення кіптяви, диму, пилу тощо:

а) незначне /менше, ніж 5 мг/м. куб/

Довільна

Середній

Середня

б) велике /5 мг/м.куб. і більше/

Довільна

Великий

Середня

Шум

а) рівні звуку до 65 дБ

Довільна

Середній

Середня

б) рівні звуку понад 65 дБ

Довільна

Малий

Мала

Додаток 9

Технічний журнал з експлуатації будівель та споруд

Міністерство, відомство _____________________________________

(назва підприємства або організації)

Технічний журнал з експлуатації будівель та  споруд

(найменування у відповідності з інвентарною карткою)

Дата прийняття до експлуатації ______________________________

Основні техніко-економічні показники

1. Площа забудови ............................. кв.м

2. Будівельний об'єм .......................... куб.м

3. Балансова (відновна) вартість .............. тис.грн.

Дата запису

З м і с т    з а п и с у

ПриміткаУ цій графі занотовуються найважливіші дані про результати повсякденних спостережень за будівлею чи спорудою та їх конструктивними елементами; результати інструментальних вимірів осідань, прогинів та інших деформацій

окремих конструктивних елементів; основні висновки за результатами періодичних технічних оглядів будівлі або споруди; відомості про факти істотних порушень правил експлуатації та про намічені або вжиті заходи щодо припинення таких порушень;

основні дані про проведені реконструкції

(термін, характер).
Примітка: Основні дані щодо проведених ремонтів (термін, характер, об'єм) та щодо проведених реконструкцій (термін, характер) можуть бути винесені до окремої графи.

Додаток 10

Обов'язковий

Порядок сумісного зберігання речовин та матеріалів

1. Умови зберiгання усiх речовин та матерiалiв визначаютьсявимогами стандартiв або технiчних умов на них.

2. Можливiсть сумiсного зберiгання речовин та матерiалiв визначається вимогами, викладеними у ГОСТ 12.1.004-91. Цi вимоги сформульованi на пiдставi кiлькiсного урахування показникiв пожежної небезпеки, токсичностi, а також однорiдностi засобiв пожежогасiння.

3. Вимоги ГОСТ 12.1.004-91 не поширюються на вибуховi та радiоактивнi речовини, котрi повиннi зберiгатися та перевозитися за спецiальними правилами.

4. Згiдно з ГОСТ 12.1.004-91 за потенцiйною небезпекою викликати пожежу, пiдсилювати небезпечнi фактори пожежi, отруюватинавколишнє середовище (повiтря, воду, грунт, флору та фауну тощо), впливати на людину через шкiру, слизовi оболонки дихальних органiв шляхом безпосередньої дiї або на вiдстанi, речовини таматерiали подiляються на розряди:

- безпечнi;

- малонебезпечнi;

- небезпечнi;

- особливо небезпечнi;

В залежностi вiд того, до якого розряду вiдносяться речовинита матерiали, визначаються умови їхнього зберiгання.

5. До безпечних вiдносять негорючi речовини та матерiали унегорючiй упаковцi, якi в умовах пожежi не видiляють небезпечних (горючiх, отруйних, їдких) продуктiв розкладу або окислення, неутворюють вибухових або пожежонебезпечних, отруйних, їдких, екзотермiчних сумiшей з iншими речовинами.

Безпечнi речовини та матерiали зберiгаються у примiщеннях абона майданчиках будь-якого типу.

6. До малонебезпечних вiдносять такi горючi та важкогорючiречовини та матерiали, якi не вiдносяться до безпечних та на якiне розповсюджуються вимоги ГОСТ 19433-88. До малонебезпечнихвiдносяться також негорючi речовини та матерiали у горючiй упаковцi.

Малонебезпечнi речовини та матерiали допускається зберiгатиу примiщеннях усiх ступенiв вогнестiйкостi (окрiм V).

7. До небезпечних вiдносяться горючi та негорючi речовини iматерiали, що мають властивостi, прояв яких може призвести до вибуху, пожежi, загибелi, травмуванню, отруєнню, опромiненню, захворюванню людей та тварин, пошкодженню споруд, транспортних засобiв. Небезпечнi властивостi можуть проявлятися як за нормальних

умов, так i за аварiйних, як у речовин у чистому вмглядi, так i вразiвзаємодiї їх з речовинами та матерiалами iнших категорiй,визначених у ГОСТ 19433-88.

Небезпечнi речовини та матерiали необхiдно зберiгати у складах I i II ступенi вогнестiйкостi.

8. До особливо небезпечних вiдносяться такi небезпечнi (див.п. 7) речовини та матерiали, якi не сумiснi з речовинами i матерiалами однiєї з ними категорiї за ГОСТ 19433-88.

Особливо небезпечнi речовини та матерiали необхiдно зберiгати у складах I i II ступеня вогнестiйкостi переважно в окремих будiвлях.

9. Небезпечнi матерiали та речовини згiдно з вимогами ГОСТ19433-88 класифiкованi у залежностi вiд виду та ступенянебезпекина класи, підкласи та категорії

10. Вiдомостi про належнiсть до вiдповiдного класу, пiдкласу,категорiї та можливiсть сумiсного зберiгання ряду найбiльш розповсюджених небезпечних та особливо небезпечних речовин та матерiалiв наведенi у таблицi.

Роздiлення речовин та матерiалiв пiд час зберiгання

Класифiкацiя за ГОСТ 19433-88

Речовини,представники класiв, пiдкласiв, категорiй

Iндекси категорiй, речовин, з  якими дозволяється сумiсне зберiгання

Клас

Пiдклас

Iндекс категорiї

Назва класу пiдкласу, категорiї

1

2

3

4

5

6
2Гази стисненi, зрiдженi та розчиненi пiд тиском


2.1
Незаймистi (негорючi)

Неотруйнi гази

211

...без додаткового виду небезпеки

Гелiй стиснений,

закис азоту,азот,

аргон, двоокис

вуглецю

211, 221, 223,

231, 232, 241212*

...окислювачі

Аргоно-киснева

сумiш, повiтря

стиснене, кисень

сумiшi двоокису

вуглецю з киснем

212, 2222.2
Отруйнi гази

221

...без додаткового виду небезпеки

Метил бромистий

211, 221, 223,

231, 232, 241222*

...окислювачi

Хлор,хлор трифто-

ристий, ангiдрид

сiрчистий

212, 222223

...їдкi та (або) корозiйнi

Бор фтористий,бор

хлористий, водень

хлористий

211, 221,223,

241
2.3
Займистi(горючi) гази6376491455067345.html
6376585121251254.html
6376653176193737.html
6376868571596301.html
6376954582816050.html