Титульний аркуш - страница 2

^ 12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

З 1963 року розпочав працювати Олевський кам'яний кар'єр треста "Полiссяводбуд" Мiнiстерства мелiорацiї та водного господарства. В цей же час розпочато будiвництво селища Мирний, в подальшому назване Новоозерянка. В 1966 роцi введено в дiю залiзобетонний завод, а в 1967 роцi дробильно-сортувальний завод. В зв'язку з економiчною необхiднiстю вказанi пiдприємства були об'єднанi в комбiнат i назване "Озерянський комбiнат залiзобетонних гiдротехнiчних конструкцiй" з пiдпорядкуванням об'єднанню "Житомирводбуд", а з 1970 року - тресту "Укрводзалiзобетон" Мiнмелiоводгоспу УССР. На протязi 25 рокiв в зв'язку з реорганiзацiєю Мiнiстерства та його пiдвiдомчих органiзацiй Озерянський комбiнат ЗБГК пiдпорядковувався рiзним виробничим об'єднанням i главкам, але того ж мiнiстерства. 27.06.1995 року згiдно наказу Регiонального вiддiлення ФДМ України №142 пiдприємство перейменовано в Вiдкрите акцiонерне товариство "Озерянський комбiнат залiзобетонних гiдротехнiчних конструкцiй" шляхом перетворення державного пiдприємства. До 01.06.1999 року закiнчено процес приватизацiї комбiнату.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Пiдприємство дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв немає. В найближчий час змiнювати органiзацiйну структуру не збирається.

^ Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб не поступало.

^ Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облiкова полiтика Товариства затверджена наказом №2 про облiкову полiтику на пiдприємствi вiд 06 сiчня 2011р. Пiдприємством прийнята та використовується журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського облiку iз застосуванням спецiалiзованого програмного забезпечення.

^ Текст аудиторського висновку

Адресовано:

Керівництву, Акціонерам товариства ВАТ «Озерянський комбінат

залізобетонних гідротехнічних конструкцій»,

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку


Двадцять шосте квітня дві тисячі дванадцятого року
^ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АУДИТОРСЬКУ ПЕРЕВІРКУ
Відповідно до договору про надання комплексу аудиторських послуг № АП 20-04/01 від 20 квітня 2012 р. між Відкритим акціонерним товариством «Озерянський комбінат залізобетонних гідротехнічних конструкцій» /далі за текстом – ВАТ «Озерянський КЗБГК»/ Товариство /Підприємство/ з однієї сторони і

^ Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «КРЕДО-АУДИТ» яка згідно з Законом України «Про аудиторську діяльність» та Статутом, займається виключно наданням аудиторських та супутніх аудиту послуг, проведена аудиторська перевірка фінансової звітності ВАТ «Озерянський КЗБГК» за 2011 рік, станом на 31.12.2011 р. Перевірка проводилась у період з 24.04.2012 р. по 26.04.2012 р. (включно). Місце проведення перевірки – офісне приміщення ТОВ «Аудиторська компанія «КРЕДО-АУДИТ», 02160, м. Київ, проспект Возз’єднання, буд. 15, офіс 611.

^ ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ:

Назва аудиторської фірми

ТОВ «Аудиторська компанія «КРЕДО-АУДИТ»

^ Код ЄДРПОУ:

36632530

Місце, дата, номер державної реєстрації

Зареєстроване Подільською районною у м. Києві державною адміністрацією, Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: Серия А01 № 606571.

Номер запису 1 071 102 0000 026126 від 29.09.2009р.

Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги

Свідоцтво №4323 від 26.11.2009р.,

видане за рішенням АПУ №208/3

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

Серія та номер Свідоцтва АБ 001025

Реєстраційний № Свідоцтва 1123

Унесено до Реєстру відповідно до рішення Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.02.2010р.

Місцезнаходження:

- Юридична адреса


- Фактична адреса


Україна, 04070, Україна, м. Київ,

вул. Спаська,11


Україна, 02160, м. Київ,

проспект. Возз’єднання, 15, офіс 611

^ Розрахунковий рахунок

р/р 260077893 в ПАТ «Ерсте Банк», МФО: 380009

Телефон (факс)

+38(044) 592-73-94; 550-42-02; 393-03-15

Незалежними аудиторами аудиторської фірми ТОВ «Аудиторська компанія «КРЕДО-АУДИТ» було проведено аудит поданого в додатку повного комплекту річної фінансової звітності ВАТ «Озерянський КЗБГК», до складу якої входять:

  • баланс станом на 31.12.2011 р.(форма №1);

  • звіт про фінансові результати за 2011 р.(форма №2);

  • звіт про рух грошових коштів за 2011 р. (форма №3);

  • звіт про власний капітал за 2011 р. (форма №4);

  • примітки до річної фінансової звітності за 2011 р.(форма №5).

Аудиторська перевірка проведена сертифікованим аудитором Кисловим Сергієм Олександровичем (сертифікат аудитора серії А за № 004439, виданий Аудиторською палатою України 26 грудня 2000 р. та чинний до 26 грудня 2014 р.) та асистентом аудитора Сарана Ігорем Сергійовичем.

Перевірка проводилася у відповідності з Міжнародними стандартами аудиту, зокрема стандарт 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора» , 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звiтi незалежного аудитора», які прийняті в Україні за національні та використовуються під час аудиторських перевірок щодо фінансової звітності, Кодексу Етики Професійних бухгалтерів з урахуванням вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють ведення (здійснення) аудиторської діяльності.


^ Під час перевірки використовувалися наступні методи:

а) метод тест – контролю;

б) метод аналізу даних на відповідність;

в) метод перевірки відповідності реквізитів;

г) інші методи, які були доступні Аудитору.

Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходив з того, що надана Товариством інформація є достовірною та неупередженою.


^ Відповідальність управлінського персоналу:

Управлінський персонал ВАТ «Озерянський КЗБГК» несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї річної фінансової звітності, що підготовлена у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює:

  • розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки;

  • вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.


^ Відповідальність аудитора:

На аудитора покладається вiдповiдальнiсть - за формування та висловлювання думки щодо фінансових звiтiв згідно з Законом України «Про аудиторську діяльність» (розділ VI, статті 21, 22) та МСА 200 «Загальні завдання незалежного аудитора та проведення аудиту згідно з Міжнародними стандартами аудиту».


^ Масштаб перевірки:

Перевірка проведена у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум розкритих у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства і помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також і оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації розкритих у фінансовій звітності, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним на момент здійснення фінансово – господарської діяльності. На нашу думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну та неупереджену основу для висловлення аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства за 2011 рік, станом на 31.12.2011 р.


6334477619457874.html
6334572699818079.html
6334607060540386.html
6334691764691437.html
6334737136745089.html