Операції господарських одиниць підприємства, які здійснюють свою діяльність за межами України


2.9. Облік операцій в іноземній валюті

2.9. Облік операцій в іноземній валюті

ПБО 21 “Вплив змін валютних курсів” визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності інформації про:

операції підприємства в іноземних валютах (ПБО 21, пп.5–9, 15.1) та

відображення показників статей фінансової звітності господарських одиниць підприємства за межами України в грошовій одиниці України (ПБО 21, пп.10–14, 15.2–16).

Таким чином, щоб вирішити, які саме вимоги ПБО 21 слід застосовувати, підприємству необхідно класифікувати свою зовнішню економічну діяльність (рисунок).
^ Зовнішня економічна діяльність підприємстваОперації підприємства

в іноземній валюті
Операції господарських одиниць підприємства, які здійснюють свою діяльність за межами України

Придбання або продаж товарів чи послуг, розрахунки за які відбуватимуться в іноземній валюті
Дочірнє підприємство
Отримання або надання позик (фінансової допомоги), сума яких визначена в іноземній валюті
Асоційоване підприємство
Участь у незакінченому валютному контракті
Спільне підприємство
Інше придбання або продаж активів, прийняття на себе або погашення зобов’язань, визначених в іноземній валюті
Філія, представництво або інший підрозділ підприємства

Класифікація зовнішньої діяльності підприємства за ПБО 21

Якщо підприємство має господарські одиниці, вказані на малюнку, далі слід перевірити їх відповідність таким ознакам (табл. 1).

^ Таблиця 1

Класифікація господарських одиниць за необхідністю застосування вимог ПБО 21

^ Критерії порівняння

(ПБО 21, п. 10.4)

Господарської одиниці, до звітності яких

застосовуються положення ПБО 21, пп.6 – 9

застосовуються положення ПБО 21, п.10

^ Питома вага операцій господарської одиниці з підприємством в обсязі діяльності господарської одиниці

Значна

Незначна

Фінансування господарської одиниці підприємством

Значне

Незначне

^ Сплата або компенсація витрат на заробітну плату, матеріали та інші елементи операційних витрат господарської одиниці здійснюється

Переважно у валюті України

Переважно в іноземній валюті

Реалізація закордонною господарською одиницею продукції (робіт, послуг) здійснюється

Переважно у валюті України

Переважно в іноземній валюті

^ Відокремленість руху грошових коштів господарської одиниці від діяльності підприємства

Невідокремлений

Відокремлений

Крім того, слід зазначити, що положення ПБО 21, п. 10 застосовуються тільки до тих господарських одиниць, які відповідають всім вище перерахованим критеріям. Кількісні характеристики цих критеріїв визначаються власником (власниками) або уповноваженим органом (посадовою особою) підприємства відповідно до законодавства та установчих документів.

Показники статей фінансової звітності господарської одиниці за межами України, яка не відповідає ознакам класифікації, наведених у ПБО 21, п.10, відображаються у валюті України за загальними правилами для операцій в іноземній валюті (ПБО 21,
пп. 6 – 9). Саме ці правила і будуть розглянуті нижче.


^ Облік операцій в іноземній валюті

За ПБО 21 під операцією в іноземній валюті розуміють господарську операцію, вартість якої визначена в іноземній валюті або яка потребує розрахунків в іноземній валюті.

Правила перерахунку результатів таких операцій у валюту звітності (тобто національну валюту України) визначені на дві дати:

дату здійснення операції;

дату балансу.

Загальні підходи до визначення дат здійснення операцій наведені у ПБО 1, 2 та 3 і є датами визнання (відображення) в обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів і витрат. Це дати:

реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (відповідно до вимог ПБО 15);

оприбуткування активів (грошових коштів, запасів, основних засобів тощо);

перерахування оплати за товари, роботи, послуги;

затвердження авансового звіту про закордонне відрядження і т.п.

Дата балансу визначена ПБО 1 і є датою останнього дня звітного періоду (року або кварталу).

Узагальнення вимог ПБО 21 до відображення операцій в іноземній валюті наведено у табл. 2.

^ Таблиця 2

Вимоги ПБО 21 до відображення операцій підприємства в іноземній валюті

Елементи визнання

Положення ПБО 21 щодо моменту визнання операцій в іноземній валюті

первісне визнання

(ПБО 21, пп.5–6)

на дату балансу

(ПБО 21, п.7)

Об’єкт
визнання

Монетарні статті

Немонетарні статті

Монетарні статті

Немонетарні статті

Оцінка

Відображаються

Перераховуються

Не перераховуються і відображаються

За курсом обміну на дату здійснення операції

За курсом обміну на дату балансу

За історичною собівартістю

За справедливою вартістю


З табл. 2 можна зробити такі висновки:

під час первісного визнання всі операції підприємства в іноземній валюті відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції (дата визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат).

Валютний курс – установлений Національним банком України курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни;

на дату балансу перерахунку підлягають тільки монетарні статті.

Наступним кроком для підприємства, яке використовує ПБО 21, є класифікація статей балансу на монетарні та немонетарні.

Монетарні статті – статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов‘язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів.

Немонетарні статті ­ статті інші, ніж монетарні статті балансу.

Класифікація статей балансу на монетарні та немонетарні наведена у таблиці 3. Більша частина статей носитиме подвійний характер відповідно до умов здійснення господарських операцій (з оплатою грошовими коштами чи іншими активами) і потребуватиме аналізу.

^ Таблиця 3

Класифікація статей балансу щодо монетарності
Актив
^ Код рядка

Моне-тарні

Немоне-тарні

Потре-бують аналізу

1

2

3

4

5

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010
+
первісна вартість

011


знос

012


Незавершене будівництво

020
+
Основні засоби:

залишкова вартість

030
+
первісна вартість

031


знос

032


Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040+

інші фінансові інвестиції

045+

Довгострокова дебіторська заборгованість

050+

Відстрочені податкові активи

060
+
Інші необоротні активи

070+

Усього за розділом I

080


ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100
+
тварини на вирощуванні та відгодівлі

110
+
незавершене виробництво

120
+
готова продукція

130
+
товари

140
+
Векселі одержані

150+

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160+

первісна вартість

161


резерв сумнівних боргів

162


Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

+за виданими авансами

180+

з нарахованих доходів

190

+із внутрішніх розрахунків

200+

Інша поточна дебіторська заборгованість

210+

Поточні фінансові інвестиції

220+

Продовження табл. 3
Актив
^ Код рядка

Моне-тарні

Немоне-тарні

Потре-бують аналізу

1

2

3

4

5

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

+в іноземній валюті

240

+Інші оборотні активи

250+

^ Усього за розділом ІІ

260


ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270
+
Баланс

280

ПасивІ. Власний капітал

Статутний капітал

300
+
Пайовий капітал

310
+
Додатковий вкладений капітал

320
+
Інший додатковий капітал

330
+
Резервний капітал

340
+
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350
+
Неоплачений капітал

360
+
Вилучений капітал

370
+
Усього за розділом І

380


ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

+Інші забезпечення

410

+Цільове фінансування

420+

^ Усього за розділом ІІ

430


ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

+Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

+Відстрочені податкові зобов’язання

460

+Інші довгострокові зобов’язання

470+

^ Усього за розділом ІІІ

480


ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

+Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

+Векселі видані

520

+Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530+

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540+

з бюджетом

550

+з позабюджетних платежів

560

+зі страхування

570

+з оплати праці

580+

з учасниками

590+

із внутрішніх розрахунків

600+

Інші поточні зобов’язання

610+

^ Усього за розділом IV

620


^ V. Доходи майбутніх періодів

630
+
Баланс

640Розглянемо застосування вимог ПБО 21 на прикладах.

^ Приклад 1. Загальні правила відображення операцій і в іноземній валюті

Припустимо, що підприємство має активи, що надійшли за оплату в іноземній валюті (табл. 4). За ПБО 21 на дату балансу:

основні засоби та запаси як немонетарні статті перерахунку не підлягають, тому визнаються у Балансі за валютним курсом на дату здійснення операції. З навчальною метою наведена ситуація, коли запаси підприємства уцінено на дату балансу, проте їх перерахунок на дату балансу не здійснюється;

кредиторська заборгованість за запаси і основні засоби та залишок грошових коштів на валютному рахунку – монетарні статті, які перераховуються за валютним курсом на дату балансу.

^ Таблиця 4

Відображення в обліку та звітності операцій в іноземній валюті 1

Назва рахунку

Дата здійснення операції

Сума, $

Курс обміну валют НБУ (грн. за $1) на дату

Сума визнання в обліку, грн.

Курсова різниця, грн.

здійснення операції

балансу

на дату здійснення операції

на дату балансу

1

2

3

4

5

6

7

8

^ Основні засоби:

Первісна вартість

01.04.2000

10 000

5,42003

5,427

54 200

54 200

-

Знос

31.12.2000

Х

Х

Х

2 056

2 056

-

Запаси:

Фактична собівартість

12.09.2000

5 000

5,423

5,427

27 115

-

-

Чиста вартість реалізації

31.12.2000

Х

Х

Х

Х

20 080

-

Кредиторська заборгованість

за основні засоби

за запаси

01.04.2000

12.09.2000

10 000

5 000

5,42003

5,423

5,427

5,427

54 200

27 115

54 270

27 135

70

20

Грошові кошти (валютний рахунок)

31.12.1999

31.12.2000

2 000

2 000

5,372

-

-

5,427

10 744

-

-

10 854


110


Після перерахунку монетарних статей (у прикладі 1 – це кредиторська заборгованість та залишок грошових коштів в іноземній валюті) на дату балансу виникає курсова різниця – різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах – позитивна в сумі 110 грн. та від’ємна в сумі
90 грн.

Визнання в обліку та звітності курсових різниць залежить від їх виду і визначається пп.8 – 9 ПБО 21 (табл. 5).

Таблиця 5

6333248051139970.html
6333401520251744.html
6333580456257222.html
6333675122402228.html
6333742667742278.html